5. Energi, Indeklima og Lufttæthed
5.1 Energikrav i Bygningsreglement

Vejledning til bygningsreglementets krav i forhold til energiramme, transmissionstab, lufttæthed og mindste varmeisolering for boliger, kollegier, hoteller og lignende bygninger ved nybyggeri iht. BR10, BR15 og BR20, kapitel 7.2.

5.2 Isoleringevne

Vejledning til den rigtige ydervægsløsning.

 

Sammenlign af isoleringevnen på forskellige ydervægskonstruktioner kan ses i denne brochurer.

5.3 Godt Indeklima

H+H Porebeton og H+H Kalksandsten er indeklimamærket og bidrager positivt til godt indeklima. Sæt også krav til øvrige materialer, bygningsdele, tekniske installationer, interiør, indbo mv., som kan have indvirkning på indeklimaet.

5.4 Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for afgasningen. Inderklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet.

 

Download Certifikat.

5.5 Produktoplysningsskema

Handelsnavne omfattet af ansøgning:

 

Iht. DS/EN 12602:
- Vægelementet

 

Iht. DS/EN 771-2:

- Kalksandsten

 

Iht. DS/EN 771-4:

- Multipladen

- Celblokken

- Comfortblokken

- Termoblokken

- Murblokken

 

Download Produktoplysningsskema.

5.6 EMICODE

EMICODE® er et tysk klassificeringssystem for byggematerialer med fokus på indeklima. H+H Nordics har flere produkter, der er EMICODE® certificeret.

 

Download Certifikat.

5.7 Klimaskærm

Forslag til vejledning for tæthed
Hvor en bagmur indgår i bygningens lufttæthedsplan beror tætheden erfaringsmæssigt på følgende. For vægge af porebeton ligger tætheden primært i overfladebehandlingen i form af eksempelvis spartling, maling, fuger i samlinger og vådrumsbehandlingen m.v. Ligesom mørtelfugen under væggen mod betongulv, radon- og fugtspærre skal være tæt.